REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
DACHY SOKOŁY ELŻBIETA ZAMBRZYCKA

§1 Definicje:

1. Administrator – DACHY SOKOŁY ELŻBIETA ZAMBRZYCKA ul. Szosa Białostocka 16, 18-218 Sokoły, REGON: 363311842, NIP: 966-017-02-62, E-MAIL: dachysokoly@o2.pl
2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z usług świadczonych przez Administratora lub otrzymuje wiadomość e-mailową
3. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
4. Dane Osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o celach i sposobie wykorzystania, o których decyduje Administrator;

§2 Informacje ogólne:

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie w momencie składania zamówienia oraz świadczenia usług jest Elżbieta Zambrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DACHY SOKOŁY ELŻBIETA ZAMBRZYCKA wpisanym do Ewidencji Gospodarczej pod numerem: REGON: 363311842 posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 966-017-02-62 zwany dalej: „Administratorem”
2. W sprawach związanych z danymi Użytkownika należy kontaktować się z Administratorem.

§3 Cele przetwarzania danych osobowych:

1. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1lit. b) RODO).
2. Przetwarzane przez Administratora dane mają również na celu ewentualne ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw.
3. Firma DACHY SOKOŁY ELŻBIETA ZAMBRZYCKA nie zbiera „wrażliwych” danych osobowych. Dane wrażliwe są to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

§4 Odbiorcy danych:

1. Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych swoich klientów innym podmiotom.
2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym:
a) organom wymiaru sprawiedliwości i organom ścigania ( sądy, prokuratura, Policja, ABW itp.)
b) Urzędom Skarbowym
c) innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa
3. W toku wykonywania usług dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą Administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

§5 Okres przechowywania danych:

1. Dane udostępnione przez Użytkownika przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.

§6 Uprawnienia Użytkownika:

1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Klienci, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunięcia – zwane również „prawem do bycia zapomnianym”, opisane w artykule 17 RODO. W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności użytkownik może żądać od administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru.

Podejmujemy wszelkie starania aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących sposobu administrowania danymi osobowymi Użytkowników prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dachysokoly@o2.pl bądź pod numerem telefonu 86 2741-200